Fair use policy

Home / Fair use policy

Levelfour hanteert een fair use policy om misbruik te voorkomen en de dienstverlening te kunnen blijven garanderen aan de eindgebruikers. De (actuele) fair use policy wordt beschreven in de algemene voorwaarden.

 1. Gebruik van de Diensten dient op een normale en redelijke wijze te gebeuren. Dit is noodzakelijk om overbelasting van het netwerk en misbruik en daardoor overlast voor andere gebruikers te voorkomen. Hiervoor is onderhavige policy geschreven.
 2. Tenzij overeengekomen geldt geen onbeperkt gebruik van een Dienst. Gebruik dient dan ook redelijk te zijn en misbruik van een Dienst is verboden. Om excessief en/of oneigenlijk gebruik van geleverde Diensten en overlast voor andere gebruikers te voorkomen heeft Leverancier het recht nadere maatregelen te treffen, zoals eventueel met terugwerkende kracht vanaf het moment van melding aan de Klant een additionele vergoeding in rekening te brengen, de bandbreedte, capaciteit en of functionaliteiten van de Dienst (tijdelijk) te wijzigen/op te schorten of te beëindigen, en eventuele andere wettelijk toegestane maatregelen door te voeren. Indien een waarschuwing wordt gegeven, dienen de daarbij gegeven aanwijzingen opgevolgd te worden. De volgende niet-limitatieve opsomming zijn voorbeelden van het overschrijden van de fair use policy:
  • Excessief verbruik van bandbreedte van ethernet of internetverbindingen;
  • Excessief aantal gelijktijdige telefoniegesprekken.
  • Overschrijding van het maximum gebruik van een Dienst.
 3. Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van het Netwerk (het (in opdracht van CrossNetworks) aangelegde glasvezelnetwerk, inclusief alle kabels, netwerkaansluitpunten, modem en andere technische middelen die de overdracht van signalen en het verlenen van diensten via dit glasvezelnetwerk mogelijk maken), andere diensten en/of de overige aangeboden faciliteiten. Het is verboden Diensten en/of aangeboden faciliteiten op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich:
  • beschadigingen kunnen voordoen in de systemen en/of diensten van Leverancier en/of derden;
  • verstoringen in het gebruik in de systemen en/of diensten van Leverancier en/of derden kunnen voordoen.
 4. Het is verboden om de Dienst en/of overige aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken en/of in strijd met de Overeenkomst te benutten. Hieronder vallen, onder andere, de volgende handelingen en gedragingen:
  • het niet voldoen aan de Algemene Voorwaarden Leverancier en/of Algemene Voorwaarden Derden;
  • het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige regelgeving te zake;
  • het inbreuk maken op de rechten van derden of het mogelijk maken inbreuk te plegen op de rechten van derden zoals maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten;
  • spamming (het ongevraagd verspreiden (of althans voor derden mogelijk te maken) van reclameboodschappen en overige mededelingen);
  • het bewaren/verspreiden/ontvangen van pornografie;
  • seksuele intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  • verspreiding dan wel voor derden beschikbaar te stellen van obsceen-beledigend- en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard;
  • dreigementen;
  • opslag en verspreiding van virussen, worms en/of overige destructieve activiteiten;
  • het zonder toestemming binnendringen (hacken) van accounts, systemen en/of netwerken van derden en/of Leverancier en/of het verrichten en/of het nalaten van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt.
 5. Klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels van het Internet, zoals vastgelegd in de zogenaamde Netiquette.
 6. Leverancier behoudt zich het recht voor, naar haar eigen oordeel, indien daartoe genoodzaakt krachtens de wet of rechterlijke uitspraak en/of indien een derde Leverancier erop wijst en/of het vermoeden daartoe bestaat dat middels de dienst inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde of Leverancier, het gebruik van de dienst en/of de overige aangeboden faciliteiten buiten gebruik te stellen, de desbetreffende informatie te (laten) verwijderen en/of filteren en/of haar verplichtingen op te schorten.
 7. Leverancier zal nimmer aansprakelijk zijn voor door Klant en/of derden geleden schade van welke aard dan ook als gevolg van de op basis van dit artikel en/of ten behoeve van Leverancier genomen maatregelen. De verplichtingen tot betaling van de overeengekomen bedragen blijven gedurende de onder dit artikel door en/of ten behoeve van Leverancier genomen  maatregelen onverkort van toepassing.